Bli medlem i EL

EL – Elmateriel Leverantörerna, som bildades 1995, är en mycket effektiv samverkansform för leverantörer av elmateriel eftersom medlemmarna dels spar pengar genom att ha en gemensam omvärldsbevakning och dels kan göra medlemmarnas röst hörd på ett bättre sätt än vad ett enskilt företag kan göra. Ansök om medlemskap i EL Ladda ner vår ansökningsblankett

Gemensamt filformat

Föreningen har t.ex. utarbetat ett gemensamt filformat för överföring av produktdata mellan leverantör och grossist vilket ger stora möjligheter till effektivisering av verksamheten hos såväl leverantör som grossist.

Reklamationsblankett

EL är också aktiv när det gäller reklamationsblankett-alem i syfte att underlätta för medlemmarna i sina kundrelationer.

Elfack

Elfack är norden största mötesplats för elteknik- och belysningsbranschen och alltså en viktig mässa för föreningens medlemmar. EL är aktiv när det gäller att påverka mässans utformning och inriktning. Föreningen är en mycket stark förhandlingspart till mässan och är representerad i Elfacks referensgrupp.

Miljö

Miljöfrågorna är mycket viktiga för alla företag inom elmateriel-branschen. Det är givetvis en konkurrensfråga hur företagen utvecklar sina produkter och marknadsför dem. I EL har en gemensam miljödeklaration utvecklats där man på ett enkelt sätt kan miljö-deklarera sina produkter, något som är ett krav från marknaden. Elgrossisterna har tagit till sig detta system och har infört en speciell databas för detta.

Branschens aktörer

En viktig uppgift för branschföreningen är också att ge utrymme för kontakter mellan medlemmar och andra aktörer i branschen. Det sker bland annat vid föreningsmöten och seminarier som arrangeras i samarbete med närliggande branschföreningar såsom Sveriges Elgrossister SEG, Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Belysningsbranschen.

EL Kansli

EL är har sitt kansli på Näringspunkten som är ett unikt nätverk med mer än 80 andra branschorganisationer och myndigheter. Kansliet har upparbetade kontakter med de flesta departement och statliga verk. Näringspunkten har ett paket av rabattavtal för hotell, drivmedel m.m.

ELs kansli ger service till medlemsföretagen när det gäller omvärldsbevakning, samhällsfrågor och marknadsjuridik.

Lönestatistik

Tillsammans med Belysningsbranschen sammanställer föreningen lönestatistik för branschens säljpersonal.

Bli medlem i EL

För att bli medlem i EL Elmateriel Leverantörernas förening skall man uppfylla följande villkor:

Medlemskap i föreningen kan beviljas företag vars huvudsakliga verksamhet är att vara tillverkare av elmateriel för industri och installation eller dess representant, med en väletablerad och fast försäljnings- och serviceorganisation i hela landet. Medlemskap beviljas efter skriftlig ansökan till styrelsen. Avslag behöver ej motiveras men kan upphävas av föreningsstämmans beslut.

Om man uppfyller dessa villkor är man varmt välkommen som medlem i EL

Läs mer om EL i vår medlemsbroschyr.

Ansök om medlemskap i EL Ladda ner vår ansökningsblankett