Forskning & utbildning

Byggsektorns Innovationscentrum (BIC)
BIC har som mål är att utveckla byggsektorn genom att skapa förutsättningar för och driva innovationsprocesser. Processerna innefattar forskning, utveckling och implementering på marknaden och inriktas mot slutkundnytta, hållbar tillväxt och lönsamhet.

Elbranschens centrala yrkesnämnd
Elbranschens centrala yrkesnämnd informerar om elektrikeryrket på internet.

Elforsk
Elforsk ägs av Svensk Energi och Svenska Kraftnät. Det övergripande syftet är att rationalisera branschgemensam forskning och utveckling. Verksamheten är organiserad i de fem programområdena Vattenkraft, El- och Värmeproduktion, Överföring och Distribution, Användning samt Omvärld och System.

EUU
Elbranschens Utvecklings- och utbildningscenter, information om kurser och läromedel.

IVL
Svenska Miljöinstitutet AB IVL arbetar med uppdrag och forskning inom hela miljöområdet.

STF utbildningar
STF genomför utbildningar om Allmän behörighet.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF
SBUF är byggbranschens egen organisation för forskning och utveckling med nära 5000 anslutna företag i Sverige. SBUF verkar för att utveckla byggprocessen så att det skapas bättre affärsmässiga förutsättningar för entreprenörer och installatörer att utnyttja forskning och driva utvecklingsarbete.

Elmateriel leverantörernas sammanställning av branschens forskning och utbildning.

Elmateriel leverantörernas sammanställning av branschens forskning och utbildning.